மதராஸ் புகைப்படங்கள்

Chennai Parrys-1890

old-Chennai-Parrys-1890

Marina-Chennai-1890

old-marina-chennai-1890

Moubrays Road-1885

Mount Road-1910

Mylapore-1906

First lane Beach-1915

Chennai Highcourt-1912

Chennai Parade-Ground

Chennai Marina Beach 1910

Chennai Old Mount Road Anna Salai-1918

Chennai Parrys Corner-1890

Chennai Presidency-College-1919

Chennai Egmore Railway Station-1915

Chennai Central Railway Station-1920

Chennai Central Railway Station-1925

Chennai Central Train Station 1932

Chennai Central Railway Station-1915

Chennai-Central- 1925

Chennai Harbour-1891

Chennai Egmore Station-1920

Chennai Esplanade-1920

Chennai First Line Beach-1915

Chennai Ford Show Room-1917

Chennai-Ambulances- 1940

Beach-Madras-1912

Chennai Car Show Room-1913

Bank Of Madras-1935