1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!:

Anonymous said...

மழை சாரலில் ஆயிரம் துளிகளாய்
நானும் நீயுமாய் சேர்வோம் இந்த
மண்ணில் ஆயிரம் செடியாய் அமர
காவியமாய் ஆயிரம் ரோஜாவாய் நாம்.......