சற்றே இளைப்பாற

இளைப்பாற
ஆயிரம் மரங்கள்
இருந்தாப் போதும்!..
இறங்காமல்  - நீளுமோ
நமது சிறகுகள்!!

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: