தந்தை தழுவுதல்!

சீவிய கொம்புகளில்..
சிறிய உதிரத்தில்...
போட்டு இட்டு...
எங்கள் உணர்வுகளை தழுவுகிறோம்...
என் தந்தையிடம்!

- கவிஞர். தினேஷ் குமார் ஆ. பா

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: