மேக முத்தங்கள்!

உனது உதட்டின் மேலே
மூச்சு காற்று பட்டதும்...
துவுமோ...எனது
இதழினிலே ...
சில முத்தங்கள்!!!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: