ஓவியம்!

இந்த ஓவியத்திற்கு எப்படி?
என்னை பிடித்துப்போனதென்று...
தெரியவில்லை!
துரிகையாக நான்!

 

                  உன்னுள் கலந்திட காத்திருக்கிறேன்!  - தினேஷ் குமார் எ பி