எனக்கே உரிய சந்தோஷம்:

உனக்காக இதை செய்தேன் - என்பதை

உன்னிடம் சொல்வதை விட

உனக்கு பிடித்தது அனைத்தும் - செய்தேன்

என்பது எனக்கு அது சந்தோஷம்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

 


0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: