எதிர்கால கவிதை!


எதிர்கால கவிதை!

இதுவரை உன்னை  பார்க்கமால்

போனது எனது இறந்தகாலம்!..

உன்னை மட்டுமே நினைத்து கொண்டுருக்கிறேன்

இது எனக்கு நிகழ்காலம்!..

நீ மட்டுமே வாழ்க்கை என்றால்

அதுதான் எனக்கு எதிர்காலம்!...

- தினேஷ் குமார் எ பி