வசந்தகாலம்!

vasanthakala kavithai in tamil

உனது இதழ் வாடும் என்றால்
அது எனக்கு இலை உதிர் காலம்!...
உனது இதழ் நாவினால் ஈராமனால்
அது எனக்கு மழை காலம்!...
உனது இதழ் சிலிர்க்கும் என்றால்
அது எனக்கு குளிர்காலம்!...
உனது இதழ் விரிந்து...
எனது இதழில் இணைந்தால்!...
அது எனக்கு வசந்தகாலம்!

- தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: