என்னவளுக்கு கோபம்!


எனது மீது என்னவளுக்கு கோபம்!
என்னை அனைக்கும் முன்பு!
விளக்கு முதலில் அணைக்கிறாய் என்று!

- தினேஷ் குமார்

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: