கடவுள் ஒன்று இருந்தால்!

love feel kavithai tamil

கடவுளிடம் பிராத்தனை செய்கிறேன்...
எனக்கு! நீண்ட ஆயுள் வேண்டுமேன அல்ல...
நீ மட்டும் வேண்டுமேன... கடவுள் ஒன்று இருந்தால்!

                                                                                                             - தினேஷ் குமார் எ பி