காதலி ஒரு குழந்தை!

உன்னை நினைத்து உறங்காத நாளில்
எனது - கனவுகளின் வழியாக...
எட்டி உதைக்கிறாய் ஒரு குழந்தையைப்போல்!

                                                                                   - தினேஷ் குமார் எ பி

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: