பெண்களின் உதடுகள் சிவப்பு

beautiful lips poem

பெண்களின் உதடுகள் சிவக்க வேண்டும்!
சயாங்களில் அல்ல ஆண்கள் தரும் சந்தோஷத்தில்...