அன்பு முத்தம்

பழச்சாற உனது உதடுகள் ?
பனித்துளி முத்தம் தருகிறாய் - அன்பே!
உன்மேல் படர்ந்தவுடன்.

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: