காதல் நதிகள்

நதிகளுக்கு வழி விடலாம்!
தடைகள் இல்லாத
நமது அழகான காதல்
                                                                               - Dinesh kumar AP

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: