உனது நினைவுகள்

kavithai for lover

நீ என்னை விட்டு தூரம் சென்றாலும்..

ஏன் பக்கம் நின்று கொண்டு...

என்னை கொள்ளுகின்றன...

உன்னை அடிக்கடி பார்க்க சொல்லி          

                                                                           - Dinesh kumar AP

கனவு வீடுகள்

Hard work poems in tamil

சொந்த வீடு எனக்கு ஆறு மாதம் மட்டும் தான்
இப்படிக்கு கட்டிட தொழிலாளி!
                                                               
                                                                                            - Dinesh kumar AP

காதல் நதிகள்

நதிகளுக்கு வழி விடலாம்!
தடைகள் இல்லாத
நமது அழகான காதல்
                                                                               - Dinesh kumar AP