ஆச்சரியம் உன் கண்கள் !

eye tamil kavithai in dinesh 

ஆச்சரியம்!

உன் கண்களின்...

சிமிட்டலில் கொஞ்சம்

சிதறிப்போகின்றன.

இந்த தஞ்சை காவியம்!

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: