கண்ணிருடன் விழிகள் ! விடை பெற

Love-Failure-Kavithai

என் விழிகள் கேட்ட கேள்விக்கு! உன் உதடுகள் விடைதந்தன,
                                         உன்னிடமிருந்து விடை பெறுகிறேன் என்று !
                                                                                          கண்ணிருடன் விழிகள் !

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: