நினைக்காதே!நான் தூங்கி பல நாட்கள் ஆகிவிட்டது ! காரணம் ?...
அவள் சொன்ன வார்த்தை !...
கனவிலும் என்னை நினைக்காதே!....