தனிமொழி


கண்களால் தனிமொழி பேசுகின்றால்

எனக்கு புரிவதற்காக !

இப்படிக்குஎன் கண்கள்

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: