வெற்றிக்கு எப்போதும் வெற்றிதான் !

Tamil Kavithai About Nature

தோல்விக்கு நீ சோர்ந்திருந்தால் வெற்றிக்கு வாய்ப்பு கிடையாது !
எப்போதும் தோல்விக்கு வெற்றியின் மீது பயமிருக்கும் தவிர !
வெற்றிக்கு எப்போதும் வெற்றிதான் !
சாதரமான தோல்வியை கண்டு சலித்துவிடாதே சற்று சிந்தித்துபார்
ஒரு நாளில் சாதித்துக்காட்டுவாய் அரவிந்த் !

நம்பிக்(கை)யுடன் !

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: