குழந்தையின் கையில் குப்பை


மாராப்பு முந்தானியில் உறங்கவேண்டிய குழந்தை !
மத்தியாரசின் குப்பை தொட்டியில்; அங்கு !
பசிக்காக வந்த நாயின் வாயில் பச்சிலம் குழந்தை !

இப்படிக்கு
அனாதை குழந்தை !

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: