ஒரு பூக்கள்!...அம்மா அப்பா எப்படி இருப்பங்கா ? நான் பிறந்ததில் இருந்து
இறந்ததது வரை பார்த்த தில்லை !
நான் பிறந்ததது மே 1று இறந்ததது மே 1று !

இப்படிக்கு
இறந்த நாட்களின் ஒரு பூக்கள்!

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: